OGŁOSZENIE O ODRĘBNYCH ZAMÓWIENIACH NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRYCH  WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 TYS. EURO :

1. MIĘSA - kod CPV 15110000-2

2. WĘDLIN - kod CPV 15131130-5

3. PIECZYWA - kod CPV 15810000-9

4. PRODUKTÓW MLECZARSKICH - kod CPV 15500000-3

6. JAJ - kod CPV 03142500-3

7. WARZYW i OWOCÓW - kod CPV 1530000-1

8. RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - kod CPV 15800000-6

DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH

Oferty należy składać do 29.01.2016 roku. do godz 1000

Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2016 roku o g: 1010.