1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO NA DOSTAWĘ:

1. MIĘSA

2. WĘDLIN

3. PIECZYWA

4. MLEKA I NABIAŁU

5. RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH

 

Oferty należy składać do 07.01.2015 roku. do godz 1000

Otwarcie ofert nastąpi 07.01.2015 roku o g: 1010.