OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

NR Sprawy: DPS-G VII.231.197.2016

Data publikacji: 08.11.2016

Data składania ofert: 16.11.2016


  

 DOSTAWA LEKÓW DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH W 2017r :

Ogłoszenie zostało zamieszczone w UZP/BZP pod numerem nr:  nie podlega 

Kryterium oceny: Cena 100%

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017 do 31.12.2017, 12 miesięcy

Oferty należy składać osobiście do 16.11.2016 r. do godz 1000   w pokoju nr 106 w budynku nr 1 

Otwarcie ofert nastąpi 16.11.2016 r o g: 1015.

W ząłaczniku poniżej umieszczono wszystkie informacje dotycżace postępowania:

Informacja o postępowaniu na dostawę leków w 2017r

Pliki dodatkowe do psotepowania