Kryterium oceny: cena 100 %

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2019

Oferty należy składać osobiście do dnia 18.12.2019 do godz.10:00 w DPS Grazymy bud.nr. 1 pok. nr.106

Otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia 2018 o godz.10:20