Spis treści

Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

Pobierz:Wyjaśnienia do SIWZ przetarg nr DPS-G 68/ZP-7/2013

Pobierz:Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ przetarg DPS-G 68/ZP-7/2013